Κυριακή 13 Ιουλίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Έκτακτος Ανακοίνωσις.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΧΟΥΝΤΕΥΟΜέΝΗ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΟΤΙΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΦΑΚΕΛΩΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
2ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΙΚΟΜΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ


Την 5ην απογευματινήν, την 14ην μηνός Ιουλίου, του εθνοσωτηρίου έτους 2008, υπέπεσεν εις αντίληψην της υπηρεσίας εκπομπή ραδιοφωνικών κυμάτων εις σημείον 90.1 (ενενήκοντα και ενός) της κλίμακος μεγαχερζών (MHz). Αι εκπομπαί ταύται εγένοντο υπό πομπούς ευρισκομένους εις το Παραπέτασμα.
Οι εκφωνηταί του εν λόγω προγράμματος, γνωστοί βλόγερες (ιστολόγοι) και λοιποί προέβησαν εις κατάπτυστον αντεθνικήν και αναρχοκομμουνιστικήν προπαγάνδαν. Μεταξύ άλλων ηκούσθησαν εαμοκομμουνιστικά συνθήματα όπως «Εις εστί ο εχθρός, ο Ιμπεριαλισμός» και «Εργάται, Αγρόται, Φοιτηταί, δια Μετώπου απαντάμε εις τας Πολυεθνικάς» τα οποία είχον ακουσθεί δια ύστατην φοράν την περίοδον του συμμοριτοπολέμου.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών, της βαρύτητος και της κρισιμότητος των στιγμών, παρακαλείται όστις φέρει ψηφιακόν αντίγραφον της εν λόγω καταπτύστου εκπομπής, όπως προβεί εις ανάρτησίν του, εν εκάστω διαδικτυακώ τόπω, ίνα τύχει καταπτώσεως (δαουνλόαδ) υπό της υπηρεσίας.

Αντιλαϊκόν Στρώμα
Αστυνόμος Β' Αστυνομίας Πόλεων Θεσσαλονίκης

13 σχόλια:

Ελ Μακαρόνιους είπε...

Δεν υπάρχεις καθόλου!!!

Ίσως η καλύτερη ανάρτηση που έκανες ποτέ!!!

Ελ Μακαρόνιους είπε...

Δε χορταίνω να τη διαβάζω, πραγματικά η καλύτερη ανάρτηση που έκανες!!!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς εγώ απέτυχα στην αποστολή μου να υποκλέψω το ραδιοφωνικό σήμα. Τα εμπόδια που έβαλε ο ταξικός εχθρός ήταν τεράστια!!!

Ελπίζω να βρέθηκε άλλος που να το κατάφερε...

Radio Collectiva Team είπε...

Είναι δε ξέρω και γώ η ποιά στον αριθμό φορά που το έχω διαβάσει, είσαι απίστευτος.
Συγχαρητηρια σου βγάζω το καπέλο και όχι μόνο στο βγάζω αλλά στο παραδίδω, ευγε!!!

Λαϊκό Στρώμα είπε...

Να 'σαι καλά Radiocollectiva, ευχαριστώ που με καπελώνεις...

Ανώνυμος είπε...

Το "εις τας Πολυεθνικάς" είναι σωστό γραμματικά?

Πραγματικά σημαντικό το σχόλιό μου, έτσι?

Λαϊκό Στρώμα είπε...

Βαρυασήμαντο.

moyratos είπε...

Ομολογώ ότι με έστειλες με την ανάρτηση εεεε συγνώμην με την ανάρτησιν ταύτην δια του παρουσία βλόγερ!!!!

Είσαι ... τζαστ ανπλέηαμπωλ!!!!

Rizobreaker είπε...

Φοβερός!!!!! Τέλος!!!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Καλημερίζω τόν γνήσιο λαικό αγωνιστή λαικό στρώμα
προσφιλέστατε βλογογράφε καί προγνώστα είς τό κατεξοχήν γλαφυρό όσον καί παρελθοντολάγνο πόνημα σας ήθελον νά αναρτήσω τήν,εκ βαθέων μοι,πίκραν διά τήν έλλειψιν οσχέων,κατά τό κοινώς λεγόμενον υπό τής πλέμπας μέσων,τής υπηρεσίας νά είναι αυτάρκης καί ίνα μή μετέρχεται τής ένδειας της ώς μέσου παράκλησης είς τά ερυθρά βλόγς διά τήν άγραν ψηφιακών δισκίων φερόντων τήν μιαρή,χαμαιτυπούς περιεχομένου,εκπομπήν περί ής ό λόγος.
Ηθελον συνελλόντι ειπείν,νά εδύνατο,ιδίοις δυνάμεσι νά εμφακελώνει,συλαμβάνει,φυλακίζει,
εξορίζει,ξυρίζει,παλουκώνει καί γενικώς νά προβαίνη είς τήν λήψιν αποτελεσματικών μέτρων εξανδραποδισμού διά τούς ανά τήν επικράτεια διασαλεύοντας τήν έννομον τάξιν.
Αλλά φεύ αγαπητέ τά ψιχία τής siemens καί οποίας άλλης Εύας φαίνεται ότι επαρκούν επακριβώς διά τάς ανάγκας τών υμετέρων εκπροσώπων..
Διά τάυτα δέν ημπορώ παρά νά συναινέσω είς τό,διορατικότατον,πόνημα σας περί τού έτους 2058 καί τής τελικής επικράτησης τών κοκκίνων μιασμάτων..
Μετά τιμής

A.F.Marx είπε...

Επίσης, προ των διαφημίσεων, η εργατική χορωδία εξετέλεσεν το διεθνιστικόν άσμα :
«Εργάτη μάχου ομού
το αίμα σου μη πίουν.»

Λαϊκό Στρώμα είπε...

"Αλλά φεύ αγαπητέ τά ψιχία τής siemens καί οποίας άλλης Εύας φαίνεται ότι επαρκούν επακριβώς διά τάς ανάγκας τών υμετέρων εκπροσώπων..."

Βαρυτάτην, ου μην και χυδαιοτάτην θεωρώ την προσβολήν ταύτην, εκπορευμέμην υπό σκοπών ανόμων και ανοσίων. Ουδεπότε και ουδεπόποτε προέβην εις οιαδήποτε ενέργεια καταλυτικήν του κύρους των υπηρεσιών ασφαλείας του κράτους. Ουδέποτε και ουδεπόποτε υπέπεσα εις ολισθήματα τινά, προκαλούντα πλήγμα εις ημετέραν αξιοπιστίαν και εντιμότηταν. Πάνσοφοι όντες, οι πρόγονοι ημών και υμών κληρονόμησον ημάς ρητόν βαρύγδουπον και γαμάτον: «Ο έχων δύο στοιχεία να δίδει το εν (εις τον εισαγγελέαν)».
Άλλο τινί δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.

ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

@ laiko stroma
'Η έγκλησις ημών όντως είχε αυτήν ταύτην τήν έννοιαν καί σκοπόν,βεβαίως..βεβαίως..Ίνα εγείρει τά τελευταία ψήγματα ευθύνης,έκ τού εσωτερικού σας,τά οποία ήθελον σχηματίσει ρομφαίαν δικαίου ήτις θά επικάθετο επί τών μιασμάτων αποδίδουσα δικαιοσύνην...
Τώ όντι φίλτατε πάνσοφοι,οί αρχαίοι ημών,όπως επίσης,ειρήσθω έν παρόδω,γαμάτον καί τό θεμέλιον τής,υπό τής πλέμπας λεγομένης
"ρουφιανιάς",αλλά υφ'ημών αιρόμενον ώς "καταδόσεως"..
Παρ'όλα ταύτα διαβλέπω,έκ μέρους σας,προσπάθειαν,φιλότιμον μέν,αλλά φεύ άκαρπον δέ,συγκαλύψεως τού γεγονότος ότι εξέβειτε είς τήν γύραν ψάχνων τό έν,έκ τών δύο, ελλειπόν στοιχείον τού οιουδήποτε ερυθρού μιάσματος περί τής εκπομπής των.
Θεωρών λοιπόν ότι παραβαίνετε τήν δεοντολογίαν καί πρακτικήν τού σώματος σάς ανακαλώ είς τήν τάξιν,όσον είναι ακόμη εφικτόν πρίν σάς επιβάλλω τήν ποινήν τής "επιπλήξεως",σημειώσατε παρακαλώ ότι ή ώς άνω ποινή εθεωρείτο,έν ευλόγω παρελθόντι χρόνω, ώς η εντατικωτέρα καί αυστηρωτέρα τών ποινών αλλά αντ'αυτού,επαναλαμβανόμενος, καλούμαι νά εκστομίσω ότι:
Διά τάυτα δέν ημπορώ παρά νά συναινέσω είς τό,διορατικότατον,πόνημα σας περί τού έτους 2058 καί τής τελικής επικράτησης τών κοκκίνων μιασμάτων..
Μετά τιμής